معنی کلمه Last

آخرین انگلیسی چی میشه

Last یعنی چه؟

آخرین به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی آخرین به انگلیسی = Last

 

Last= آخرین