معنی کلمه گنبد

معنی گنبد

 گنبد یعنی چه؟

معنی کامل گنبد

سقف بزرگ که به شکل نیم کره است