معنی کلمه گرم

معنی گرم

 گرم یعنی چه؟

معنی کامل گرم

مشغول ، سرگرم