معنی کلمه HOME

خانه انگلیسی چی میشه

HOME یعنی چه؟

خانه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی خانه به انگلیسی = HOME

 

HOME= خانه