معنی کلمه یکتا

معنی یکتا

 یکتا یعنی چه؟

معنی کامل یکتا

 

 

 

 

 

یگانه: بی نظیر، تنها