معنی کلمه کمیل

معنی کمیل

 کمیل یعنی چه؟

معنی کامل کمیل

کامل، تمام