معنی کلمه ارشا

معنی ارشا

 ارشا یعنی چه؟

معنی کامل ارشا

راست و درست