معنی کلمه آژمان

معنی آژمان

 آژمان یعنی چه؟

معنی کامل آژمان

بی زمان