معنی کلمه آرتین

معنی آرتین

 آرتین یعنی چه؟

معنی کامل آرتین

نام هفتمین پادشاه ماد