معنی کلمه آذرمهر

معنی آذرمهر

 آذرمهر یعنی چه؟

معنی کامل آذرمهر

مهربانی خورشید