معنی کلمه آتش

معنی آتش

 آتش یعنی چه؟

معنی کامل آتش

فروغ و روشنایی