معنی کلمه آبتین

معنی آبتین

 آبتین یعنی چه؟

معنی کامل آبتین

نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی