معنی کلمه کام

معنی کام

 کام یعنی چه؟

معنی کامل کام

ارزو میل خواسته