معنی کلمه فارغ

معنی فارغ

 فارغ یعنی چه؟

معنی کامل فارغ

اسوده ، راحت