معنی کلمه غوغا

معنی غوغا

 غوغا یعنی چه؟

معنی کامل غوغا

اشوب و  فریاد ، همهمه