معنی کلمه غلتید

معنی غلتید

 غلتید یعنی چه؟

معنی کامل غلتید

از پهلوی به پهلوی دیگر چرخید