معنی کلمه زنجره

معنی زنجره

 زنجره یعنی چه؟

معنی کامل زنجره

سیر سیرک نوعی حشره که از خود صدا تولید میکند