معنی کلمه زائر

معنی زائر

 زائر یعنی چه؟

معنی کامل زائر

دیدار کننده