معنی کلمه دلتنگ

معنی دلتنگ

 دلتنگ یعنی چه؟

معنی کامل دلتنگ

ناراحت ، غمگین