معنی کلمه حرم

معنی حرم

 حرم یعنی چه؟

معنی کامل حرم

داخل مکان زیارتی