معنی کلمه افق

معنی افق

 افق یعنی چه؟

معنی کامل افق

کرانه های اسمان