معنی کلمه کیمیا

معنی کیمیا

 کیمیایعنی چه؟

معنی کامل کیمیا

اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون