معنی کلمه کرمعلی

معنی کرمعلی

 کرمعلی یعنی چه؟

معنی کامل کرمعلی

از ایلات کرد پشت کوه