معنی کلمه کامروز

معنی کامروز

 کامروز یعنی چه؟

معنی کامل کامروز

 

 

ویژگی آن که روزگار به میل و اراده اوست؛ (به مجاز) خوشبخت.