معنی کلمه کامران

معنی کامران

 کامران یعنی چه؟

معنی کامل کامران

موفق، خجسته، مبارک، مسلط، چیره