معنی کلمه ناصر

معنی ناصر

 ناصر یعنی چه؟

معنی کامل ناصر

نصرت دهنده، یاری کننده