معنی کلمه نادر

معنی نادر

 نادر یعنی چه؟

معنی کامل نادر

کم، کمیاب، نایاب