معنی کلمه مینو

معنی مینو

 مینو یعنی چه؟

معنی کامل مینو

آسمان، بهشت