معنی کلمه لیلی

معنی لیلی

 لیلی یعنی چه؟

معنی کامل لیلی

سرخوشی از می، درازترین و تارترین شب