معنی کلمه رحیم

معنی رحیم

 رحیم یعنی چه؟

معنی کامل رحیم

مهربان، بخشنده