معنی کلمه بردیا

معنی بردیا

 بردیا یعنی چه؟

معنی کامل بردیا

نام پسر کوچک کورش