معنی کلمه بابک

معنی بابک

 بابک یعنی چه؟

معنی کامل بابک

خطاب فرزند به پدر از روی مهربانی