معنی کلمه اوستا

معنی اوستا

 اوستا یعنی چه؟

معنی کامل اوستا

دانش، کتاب دینی