معنی کلمه اوتانا

معنی اوتانا

 اوتانا یعنی چه؟

معنی کامل اوتانا

نام یکی از یاران داریوش