معنی کلمه الوند

معنی الوند

 الوند یعنی چه؟

معنی کامل الوند

توانا و تیزپا