معنی کلمه آیریک

معنی آیریک

 آیریک یعنی چه؟

معنی کامل آیریک

نام نیای یازدهم اشوزرتشت