معنی کلمه آستیاک

معنی آستیاک

 آستیاک یعنی چه؟

معنی کامل آستیاک

نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد