معنی کلمه آسا

معنی آسا

 آسا یعنی چه؟

معنی کامل آسا

نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده