معنی کلمه آروین

معنی آروین

 آروین یعنی چه؟

معنی کامل آروین

آزموده و آزمایش شده.