معنی کلمه آراد

معنی آراد

 آراد یعنی چه؟

معنی کامل آراد

نام فرشته‌ی موکل بر دین و تدبیر امور روز آراد