معنی کلمه آذین

معنی آذین

 آذین یعنی چه؟

معنی کامل آذین

آرایش، آیین بندی، چراغانی، زیب