معنی کلمه آتوسا

معنی آتوسا

 آتوسایعنی چه؟

معنی کامل آتوسا

نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی