معنی کلمه ابد

معنی ابد

 ابد یعنی چه؟

معنی کامل ابد

جاودان