متضاد گرم

کلمات هم خانواده گرم

گرم یعنی چه؟

معنی کامل گرم و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه گرم: بارد، سرد