متضاد کم هوش

کلمات هم خانواده کم هوش

کم هوش یعنی چه؟

معنی کامل کم هوش و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه کم هوش: باهوش