متضاد کم

کلمات هم خانواده کم

کم یعنی چه؟

معنی کامل کم و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه کم: اقل، اندک، اندکاندک، انگشتشمار، خفیف، شمه، قلت، قلیل، مزجات، معدود، ناچیز، ناقص