متضاد شلوغ

کلمات هم خانواده شلوغ

شلوغ یعنی چه؟

معنی کامل شلوغ و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه شلوغ: خلوت