متضاد راستگو

کلمات هم خانواده راستگو

راستگو یعنی چه؟

معنی کامل راستگو و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه راستگو: دروغگو، کذاب