متضاد بی‌نمک

کلمات هم خانواده بی‌نمک

نمک یعنی چه؟

معنی کامل نمک و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه نمک: بی نمک