متضاد ناپسند

کلمات هم خانواده ناپسند

ناپسند یعنی چه؟

معنی کامل ناپسند و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه ناپسند: بد، رکیک، زشت، سخیف، سوء، قبیح، کریه، مذموم، مذموم، مستهجن، مکروه، ناخوشایند